EXCELLENCE BEYOND EXPECTATION

บริการของเรา

SERVICE

บริการของเรา

SERVICE

Build

งานก่อสร้างบ้านพักอาศัย อาคารสูง
คอนโด ออฟฟิศ โรงงาน ฟาร์ม อื่นๆ

Design

ออกแบบงานโครงสร้าง สถาปัตยกรรม งานระบบพร้อมเซนต์แบบ
แก้ไขงานตามความต้องการจนลูกค้าพึงพอใจ ถอดปริมาณงานเช็คราคา
เพื่อให้อยู่ในงบประมาณของลูกค้า

Consultant

ให้คำปรึกษากับลูกค้าของเรา ในด้านงานก่อสร้าง งานตกแต่ง งานระบบและอื่นๆ พร้อมแนะนำแก้ไขให้ตามที่ลูกค้าต้องการ

Renovation

รับซ่อมแซม ต่อเติม หรืองานปรังปรุง
ทั้งงานโครงสร้างและงานตกแต่งภายใน

Build

งานก่อสร้างบ้านพักอาศัย อาคารสูง
คอนโด ออฟฟิศ โรงงาน ฟาร์ม อื่นๆ

Design

ออกแบบงานโครงสร้าง สถาปัตยกรรม งานระบบพร้อมเซนต์แบบ แก้ไขงานตามความต้องการจนลูกค้าพึงพอใจ ถอดปริมาณงานเช็คราคา
เพื่อให้อยู่ในงบประมาณของลูกค้า

Consultant

ให้คำปรึกษากับลูกค้าของเรา ในด้านงานก่อสร้าง งานตกแต่ง งานระบบและอื่นๆ พร้อมแนะนำแก้ไขให้ตามที่ลูกค้าต้องการ

Renovation

รับซ่อมแซม ต่อเติม หรืองานปรังปรุง
ทั้งงานโครงสร้างและงานตกแต่งภายใน

Build

งานก่อสร้างบ้านพักอาศัย อาคารสูง
คอนโด ออฟฟิศ โรงงาน ฟาร์ม อื่นๆ

Design

ออกแบบงานโครงสร้าง สถาปัตยกรรม งานระบบพร้อมเซนต์แบบ แก้ไขงานตามความต้องการจนลูกค้าพึงพอใจ ถอดปริมาณงานเช็คราคา เพื่อให้อยู่ในงบประมาณของลูกค้า

Consultant

ให้คำปรึกษากับลูกค้าของเรา ในด้านงานก่อสร้าง งานตกแต่ง งานระบบและอื่นๆ พร้อมแนะนำแก้ไขให้ตามที่ลูกค้าต้องการ

Renovation

รับซ่อมแซม ต่อเติม หรืองานปรังปรุง
ทั้งงานโครงสร้างและงานตกแต่งภายใน