EXCELLENCE BEYOND EXPECTATION

PORTFOLIO

บ่อจระเข้ฟาร์มกาญ

เจ้าของงาน

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

โครงการ

ก่อสร้างบ่อจระเข้

สถานที่

ฟาร์มกาญจนบุรี ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี